staart couperen verboden april 2018

Het couperen van de staart is in Vlaanderen inderdaad verboden.

Daarnaast is o.a. ook het (laten) deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, … van dieren die een dergelijke ingreep hebben ondergaan niet toegestaan, ook niet als de ingreep werd uitgevoerd in een land waar deze wel is toegelaten.

Een uitzondering hierop werd in het verleden toegestaan door de toenmalige minister bevoegd voor dierenwelzijn voor dieren die om medische redenen werden gecoupeerd. Het probleem hierbij is dat het vaak zeer moeilijk tot onmogelijk is om aan te tonen dat een medisch attest onterecht werd afgeleverd.

In theorie is het couperen van staarten al langere tijd verboden, maar in de praktijk werd dat verbod inderdaad massaal omzeild, middels de uitzondering op basis van een medisch attest. Minister Weyts maakt met het nieuwe decreet nu een einde aan die praktijk door de deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden te verbieden voor deze groep dieren. Dit verbod is echter beperkt tot die dieren die na 15 april 2018 de verboden ingreep ondergingen. Hierop zijn geen uitzonderingen met een medisch attest mogelijk, ook niet voor dieren vanuit het buitenland. Niettemin zal deze praktijk op die manier geleidelijk verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.

Het decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren is intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, u kan het raadplegen via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2018-04-05&numac=2018011593. Bijkomende informatie kan u bovendien vinden op de website van het Vlaams parlement via https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1231573.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn kijkt in Vlaanderen toe op de naleving van het coupeerverbod en treedt op bij overtredingen.

Kabinet Vlaams minister Dierenwelzijn

 Martelaarsplein 7, 1ste verdieping

1000 Brussel

02/552.66.00