KENNEL VAN RYCKEVELDE

DUITSE STAANDE KORTHAAR

Categorie Archief Nieuws

dooradmin

staart couperen verboden april 2018

Het couperen van de staart is in Vlaanderen inderdaad verboden.

Daarnaast is o.a. ook het (laten) deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden, … van dieren die een dergelijke ingreep hebben ondergaan niet toegestaan, ook niet als de ingreep werd uitgevoerd in een land waar deze wel is toegelaten.

Een uitzondering hierop werd in het verleden toegestaan door de toenmalige minister bevoegd voor dierenwelzijn voor dieren die om medische redenen werden gecoupeerd. Het probleem hierbij is dat het vaak zeer moeilijk tot onmogelijk is om aan te tonen dat een medisch attest onterecht werd afgeleverd.

In theorie is het couperen van staarten al langere tijd verboden, maar in de praktijk werd dat verbod inderdaad massaal omzeild, middels de uitzondering op basis van een medisch attest. Minister Weyts maakt met het nieuwe decreet nu een einde aan die praktijk door de deelname aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden te verbieden voor deze groep dieren. Dit verbod is echter beperkt tot die dieren die na 15 april 2018 de verboden ingreep ondergingen. Hierop zijn geen uitzonderingen met een medisch attest mogelijk, ook niet voor dieren vanuit het buitenland. Niettemin zal deze praktijk op die manier geleidelijk verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.

Het decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren is intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, u kan het raadplegen via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2018-04-05&numac=2018011593. Bijkomende informatie kan u bovendien vinden op de website van het Vlaams parlement via https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1231573.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn kijkt in Vlaanderen toe op de naleving van het coupeerverbod en treedt op bij overtredingen.

Kabinet Vlaams minister Dierenwelzijn

 Martelaarsplein 7, 1ste verdieping

1000 Brussel

02/552.66.00

 

 

dooradmin

COUPEREN VAN OREN EN STAART VAN HONDEN in BELGIE 12/10/2015

K.M.S.H – kennelclub België

Mededeling LNE Dienst Dierenwelzijn ivm hond gecoupeerde staart – (12/10/2015)

 

COUPEREN VAN OREN EN STAART VAN HONDEN

Sinds 1 oktober 2001 is het couperen of knippen  van de oren van een hond verboden verboden. Sinds 1 januari 2006 is het couperen van de staart verboden.Honden die staartloos worden geboren of die een amputatie moeten ondergaan vanwege medische redenen, moeten worden aangegeven.Het is verboden een hond te bezitten waarvan de oren of staart na de ingangsdatum zijn gecoupeerd. Het is niet verboden een hond te bezitten die gecoupeerd is in een land waar dit is toegestaan.Vanaf 1 januari 2006 is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht.
Hieruit volgt dat het verboden is om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met een hond met gecoupeerde oren/ staart, ongeacht in welk land de ingreep werd uitgevoerd en ongeacht de nationaliteit van de eigenaar van de hond.Het is verboden een dier dat een verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.
De organisator van een tentoonstelling, keuring of wedstrijd zal de deelname van honden met gecoupeerde oren of staart moet weigeren, op straffe van vervolging.
17 MEI 2001. – Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.Artikel 1. De in de bijlage opgesomde ingrepen bij gewervelde dieren zijn toegestaan onder de daarin vermelde voorwaarden, overeenkomstig artikel 17bis, § 2, 3°, van de wet van 14 augustus 1986 (hierna vermeld onder gerelateerde artikels met link) betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.Art. 2. Dit besluit en artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren treden in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.Art. 3. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Landbouw en Middenstand zijn belast, ieder wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 mei 2001.BIJLAGE.

http://elfri.be/juridische-informatie/couperen-van-oren-en-staart-van-honden

dooradmin

GEZONDHEID TEST

Gioia Du Nid aux Nobles 

EBJ : Non Porteur  –      DNA pofiel  –   Von Willebrand Type II free/non porteur

dooradmin

06/2019 – gezondheidstest / health test

INDY DE LA MARE CROIX

ILOUISE DU NID AUX NOBLES

HD A

EBJ non porteur/ free

WWII  non porteur/free

Socialisatie test

DNA profile

 

 

 

 

© Webdesign JC