couperen 2006

Belgische wetgeving “couperen”

Artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren stelt :
§ 1. Het is verboden een of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten waarbij een of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd.
§ 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op :

3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd.

Aan deze bepalingen werd uitvoering gegeven door het KB van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort dat in werking trad op 1 oktober 2001.

Het couperen van de oren bij honden is niet opgenomen in de lijst van dit KB en is dan ook verboden sinds 1 oktober 2001. Het couperen van de staarten is evenmin opgenomen op de lijst van voormeld KB maar bij wijze van uitzondering gaat dit coupeerverbod pas in vanaf 1 januari 2006.

Artikel 19, § 1 van hogervernoemde wet luidt :
§ 1. Vanaf 1 januari 2000 is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht.
Hieruit volgt dat het verboden is om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met een hond met gecoupeerde oren, ongeacht in welk land de ingreep werd uitgevoerd en ongeacht de nationaliteit van de eigenaar van de hond.
Verder bepaalt art. 19, § 2 van dezelfde wet :
§ 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.
Dit houdt bij voorbeeld ook in dat de organisator van een tentoonstelling of wedstrijd gecoupeerde honden zal moeten weigeren.
§ 3 van hetzelfde wetsartikel stelt :
§ 3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht, is verboden.
Dit betekent dat een hond met gecoupeerde staart met ingang van 2006 :
•   niet in de handel gebracht mag worden;
•   niet te koop mag aangeboden worden;
•   niet in het bezit gehouden, verworven en tentoongesteld mag worden met het oog op verkoop;
•   niet geruild of verkocht mag worden;
•   niet ten kosteloze of bezwarende titel mag afgestaan worden.
§ 4 van hetzelfde artikel tenslotte bepaalt de enige uitzondering hierop :
§ 4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep verricht is vóór het van kracht worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod.

M.a.w., enkel wanneer kan bewezen worden dat de staart gecoupeerd werd vóór 1 januari 2006 zal de hond nog mogen deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden en zal hij mogen verhandeld worden.

Opgelet, ook wanneer de staart om medische reden zal gecoupeerd zijn, zal hij niet mogen deelnemen aan tentoonstellingen of wedstrijden !

Deze wettelijke bepalingen worden strafrechtelijk gesanctioneerd en bij overtreding van het verbod op deelname aan tentoonstellingen en/of wedstrijden zal zowel de eigenaar als de organisator van het evenement vervolgd kunnen worden (ongeacht in welk land of om welke reden het couperen dan ook zal gebeurd zijn).

Bron: http://www.hondenvrienden.be/forum/wetgeving/wetgeving-couperen-van-oren-en-staart/