COUPEREN VAN OREN EN STAART VAN HONDEN in BELGIE 12/10/2015

K.M.S.H – kennelclub België

Mededeling LNE Dienst Dierenwelzijn ivm hond gecoupeerde staart – (12/10/2015)

 

COUPEREN VAN OREN EN STAART VAN HONDEN

Sinds 1 oktober 2001 is het couperen of knippen  van de oren van een hond verboden verboden. Sinds 1 januari 2006 is het couperen van de staart verboden.Honden die staartloos worden geboren of die een amputatie moeten ondergaan vanwege medische redenen, moeten worden aangegeven.Het is verboden een hond te bezitten waarvan de oren of staart na de ingangsdatum zijn gecoupeerd. Het is niet verboden een hond te bezitten die gecoupeerd is in een land waar dit is toegestaan.Vanaf 1 januari 2006 is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht.
Hieruit volgt dat het verboden is om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met een hond met gecoupeerde oren/ staart, ongeacht in welk land de ingreep werd uitgevoerd en ongeacht de nationaliteit van de eigenaar van de hond.Het is verboden een dier dat een verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.
De organisator van een tentoonstelling, keuring of wedstrijd zal de deelname van honden met gecoupeerde oren of staart moet weigeren, op straffe van vervolging.
17 MEI 2001. – Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.Artikel 1. De in de bijlage opgesomde ingrepen bij gewervelde dieren zijn toegestaan onder de daarin vermelde voorwaarden, overeenkomstig artikel 17bis, § 2, 3°, van de wet van 14 augustus 1986 (hierna vermeld onder gerelateerde artikels met link) betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.Art. 2. Dit besluit en artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren treden in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.Art. 3. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Landbouw en Middenstand zijn belast, ieder wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 mei 2001.BIJLAGE.

http://elfri.be/juridische-informatie/couperen-van-oren-en-staart-van-honden